Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фази метрички простори
Акроним МС1ФМП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Познавање класичне математичке анализе, појма метричког простора и теорије функција.
Циљ предмета Упознавање са просторима са недетерминистичким растојањем, фази метричким и вероватносним Менгеровим просторима, особинама пресликавања на њима дефинисаних, нелинеарним условима и применама у нелинеарним гранама науке.
Исход предмета Оспособљавање кандидата за формирање итеративне методе као оптималне за налажење решења разних типова једначина које проистичу из конкретних проблема физике, електротехнике и других наука, а недетерминистички (параметарски) су дефинисани.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција фази метрике. Комплетност и компактност скупа у фази метричком простору. Непрекидност и равномерна непрекидност функција. Ставови о фиксним тачкама пресликавања и итеративне методе као последица тих ставова. Проблеми оптимизације.
Садржај практичне наставе Реализација итеративних метода помоћу математичког софтвера.
Литература
1С. Јешић, Теорија функција на фази метричким просторима, скрипта, Београд 2006., S. Jesic. Theory of functions on fuzzy metric spaces, script, Belgrade 2006.
2Chaos, Solitons and Fractals, научни часопис са СЦИ листе, праћење актуелних научних чланака., Chaos, Solitons and Fractals, scientific journal on SCI list, following current scientific articles.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра, колоквијум на крају курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0