Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика кондензованог стања и нових материјала
Акроним МС1ФКС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Раковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Раковић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање мастер студената са основама квантне хемије макромолекула и физиком кондензованог стања, као и својствима и инжењерингом различитих класа биоматеријала и електроматеријала.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да:
- Дубље разумеју својства биоматеријала и електроматеријала
- Шире сагледавају могућност инжењеринга материјала у биомедицини и електротехници
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Квантна хемија макромолекула (Хибридизација орбитала. Структура и динамика). Физика кондензованог стања (Квазичестице. Структура и динамика). Биоматеријали (Mетали. Керамике. Полимери. Композити. Биодеривати). Електроматеријали (Полупроводници, Угљенични материјали, Проводни полимери. Проводници, Суперпроводници. Диелектрици, Фотонски кристали. Магнетици, Метаматеријали).
Садржај практичне наставе Вежбе, семинари и демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама.
Литература
1Д.Раковић, Физичке основе и карактеристике електротехничких материјала, АМ, 2000., D.Raković, Physical Fundamentals and Properties of Electroengineering Materials, AM, 2000.
2Група аутора, Биоматеријали, Д. Раковић, Д. Ускоковић, уред., Институт техничких наука САНУ & Друштво за истраживање материјала, Београд, 2010., Group of authors, Biomaterials, D.Raković, D.Uskoković, eds., Institute of Technical Sciences SASA & MRS Serbia, Belgrade, 2010.
3Д.Раковић, Основи биофизике, 3. изд., ИАСЦ & ИЕФПГ, Београд, 2008., D.Raković, Fundamentals of Biophysics, 3. ed., IASC & IEFPG, Belgrade, 2008.
4L.A.Gribov, S.P.Mushtakova, Kvantovaya himiya, Gardariki, Moskva, 1999, In Russian.
5DVD са Ppt-презентацијама и допунском литературом., DVD with Ppt-presentations and additional literature.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе 30 часова предавања и семинара + 30 часова вежби, семинара и демонстрационих вежби у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa, предрок при крају семестра.
Укупно 75 часова самосталног учења и вежбања, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми
Семинари 40