Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Француски језик
Акроним МС1ФЈ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) мр Тања Динић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов - Средњи ниво знања (А2/B1 по ЗЕРОЈ-у)
Циљ предмета - Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама,
- Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на француском језику)
Исход предмета - Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама
- Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе - Рад на писаним формама у области језика струке и науке
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Оригинални текстови (чланци из стручних часописа, интернет презентације): Sciences et Vie, La Recherche, Revue Alcatel
2 www.alstom.fr, www.francetelecom.fr
3J.L.Penfornis: Affaires.com, Cle International, Paris, 2003
4Zarha Lahmidi: Sciences-techniques.com, Cle International, Paris,2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3
Методе извођења наставе - Интерактивна настава
- Индивидуални рад
- Колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0