Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енергија сунца и ветра
Акроним МС1ЕСВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Изучавање технике конверзије енергије сунца у механичку, топлотну, електричну и хемијску енергију са посебном анализом коришћења енергије ветра. Припрема студената за пројектовање, развој и вођење пројеката у области одрживог развоја коришћењем енергије сунца и ветра.
Исход предмета Оспособљавање за коришћење софтверских алата укључујући GIS (Географски Информациони Систем), за развој и руковођење пројектима и за развој и пројектовање уређаја за коришћење енергије сунца и ветра.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Директна конверзија соларне енергије у топлоту и електрицитет. Ветар као облик енергије сунца. Климатологија ветра и методе процене енергетског потенцијала ветра. Ветропаркови и изоловане ветротурбине. Интеграција електрана у преносни систем. Еколошки и економски аспект изградње соларних и ветроелектрана. Развој и управљање пројектима коришћења енергије сунца и ветра.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе, рад на терену и коришћење појединих софтвера за прорачун енергетског потенцијала и пројектовање постројења на бази конверзије енергије сунца и ветра. Израда пројеката и истраживачки рад.
Литература
1Ј. Радосављевић, Т. Павловић, М. Ламбић, Соларна енергетика и одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2004., J. Radosavljevic, T. Pavlovic and M. Lambic: Solar Energy and Sustainable Development, Civil engineering book, Belgrade, 2004
2Прописи у вези коришћења обновљивих извора енергије у Србији - документација, Policy of renewable wind energy use in Serbia - documentation.
3Видео презентације европског пројекта INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007, Video presentation: Project INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007
4Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
5web sites: www.retscreen.net; www.globalmapper.com; ewea.org; gwea.org;www.gwec.net;www.awea.org, web sites: www.retscreen.net; www.globalmapper.com; ewea.org; gwea.org;www.gwec.net;www.awea.org
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Настава, демонстрације, рад у лабораторији и на терену, учење кроз предавања, самостална реализација пројеката, дискусије и студентски истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми
Семинари 0