Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Еволуција софтвера
Акроним МС1ЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Да пружи студенту теоријску и практичну основу за разумевање и решавање проблема у еволуцији софтвера, укључујући процесе, методологија и алата.
Исход предмета Након завршетка овог курса, студенти треба да буду способни за:
Разумевање и категоризацију узрока еволуције софтвера.
Разумебање предности и мана различитих технологија за еволуирање софтверских система
Анализирање постојећег система, одређивање могућих стратегија промене и састављање плана еволуирања система. Употребу различитих алата за спровођење измена софтвера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Модели животних циклуса еволуције софтвера, Типови одржавања софтвера. Леманови закони еволуције. Разумевање програма и реверзни инжењеринг. Процена трошкова, предикција измена, анализа утицаја.
Управљање конфигурацијом и променама, Рефакторисање, Аспектно оријентисано програмирање, feature oriented programming, програмске трансформације.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте, технике и алате обрађене на предавањима. Практични пројекти који студент самостално израђује.
Литература
1H. Yang, M. Ward, Successful Evolution of Software Systems, Artech House 2003.
2Martin Fowler. Refactoring: Improving the design of existing programs. Addison-Wesley, 1999.
3Grubb, Takang,Software Maintenance: Concepts and Practice 2ed, World Scientific, 2003.
4Одабрани стручни и научни радови, Selected research papers
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0