Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрично мерење неелектричних величина
Акроним МС1ЕМН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгутин Саламон
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгутин Саламон
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са могућностима и перспективом мерења неелектричних величина елетричним путем. Претварачи неелектричних величина у електричне. Примена претварача у мерним и управљачким колима.
Исход предмета Оспособљавање студената за примену и коришћење мерних претварача у различитим гранама науке, технологије и индустрије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Значај електричних мерења неелектричних величина. Мерни претварачи - отпорнички, термоотпорници, термистори, термоелектрични, капацитивни, индуктивни, индукциони, магнетоеластични, пиезоелектрични, пиезорезистивни, фотоелектрични, оптоелектронски. Мерне спреге. Примена.
Садржај практичне наставе Демонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Практична реализација једноставнијих мерних система, зависно од расположивих материјалних могућности. Развој софтвера за мерно управљачке системе.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Теоријска настава се одржава на табли, са визуелним презентацијама мерних система. Лабораторијске вежбе су самосталне, на постојећим мерним уређајима, са израдом елебората о извршеним мерењима и анализом мерног поступка. Могућа је практична реализација мерних система и реализација софтвера за мерне поступке.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 0