Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електране
Акроним МС1ЕЛ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Милета Жарковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са хидро електранама, термо електранама, нуклеарним електранама, гасним електранама, ветро и соларним елетранама
Исход предмета Оспособљавање студената да врше послове пројектовања, одржавања и управљања електранама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Хидро електране, термоелектране, нуклеарне електране, гасне електране, ветро електране, соларне електране.
Садржај практичне наставе Рачунске вежбе и посете електранама.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, нумеричке вежбе и посете електранама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 30
Практична настава 15 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0