Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетна компатибилност
Акроним МС1ЕКО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драгутин Саламон
проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгутин Саламон
проф. др Јован Микуловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са проблематиком електромагнетске компатибилности у области индустријских учестаности. Електромагнетски утицаји и сметње. Прорачуни и експериментална процена нивоа утицаја. Могућности и мере за смањивање и отклањање електромагнетских утицаја и сметњи.
Исход предмета Оспособљеност за одређивање нивоа електромагнетских утицаја и сметњи у области индустријских учестаности. Оспособљеност за примену метода за њихово смањење и уклањање. Оспособљеност за проверу уређаја у погледу испуњавања услова електромегнетске компатибилности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Природа електромагнетних утицаја. Начини преношења. Електроенергетски водови, атмосферска пражњења, кварови и комутације у мрежама као извори сметњи. Мерење, рачунарска симулација и начини смањења утицаја и сметњи. Провера средстава за заштиту од утицаја и сметњи. Прописи и стандарди.
Садржај практичне наставе Рачунарске симулације појединих појава. Мерења утицаја и сметњи у лабораторијским и реалним условима.
Литература
1Бранко Поповић, "Електромагнетика", Академска мисао, Београд,2005.
2Јован Нахман, "Уземљење неутралне тачке дистрибутивних мрежа", Научна књига, Београд, 1980.
3V. Prasad Kodali, "Engineering Electromagnetic Compatibilitz", IEEE Press, New Zork, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Теоријски део предавања на табли са презентацијама поступака за прорачун и мерење утицаја. Практичне вежбе. Израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 0
Семинари 0