Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Економија
Акроним МС1ЕК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Стицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
Исход предмета Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Десет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
Садржај практичне наставе Анализа примера из праксе, студије случаја.
Литература
1Поповчић-Аврић Снежана: Скрипта:Основи економије, ЕТФ, Београд, 2004 и 2010
2Разне студије случајева и пратећи материјали
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 20
Семинари 0