Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигиталне релејне заштите
Акроним МС1ДРЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Стојановић
доц. др Жељко Ђуришић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Стојановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима дигиталних система заштите електроенергетског система. Објашњење основних метода за процесирање сигнала који се користе у дигиталним заштитним системима у високонапонским постројењима.
Исход предмета Оспособљавање студената за пројектовање, коришћење и одржавање дигиталних заштитних система елемената електроенергетског система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Детекција кварова са електричним луком, Естимација фреквенције. Алгоритми за усмерене релеје. Алгоритми за дистантне релеје. Методе за процесирање сигнала.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе.
Литература
1М. Ђурић, З. Радојевић, В. Терзија, Ж. Ђуришић, Алгоритми за дигиталне релејне заштите, Беопрес, Београд, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 45
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 45
Семинари 0