Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитална обрада слике
Акроним МС1ДОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миодраг Поповић
доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Миодраг Поповић
мс Драгомир Ел Мезени
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Миодраг Поповић
мс Драгомир Ел Мезени
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознати студенате са основама дигиталне обраде слике у просторном и фреквенцијском домену,
Оспособити студенте да користе софтверске пакете за обраду слике, као и да имплементирају сопствене алгоритме за обраду и анализу слике.
Исход предмета После овог курса студенти су оспособљени да разумеју и примене основне алгоритме за обраду слике и користе софтверске пакете или сами пишу програме.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основи дигиталне обраде слике. Формирање дигиталне слике и видео сигнала. Дискретизација 2Д сигнала. Трансформације слике. Поправка квалитета слике у просторном и трансформационом домену. Поправка квалитета слике у боји. Деградације слике и рестаурација. Компресија слике. Стандарди за компресију слике. Обрада видео сигнала. Детекција ивица. Сегментација слике.
Садржај практичне наставе Упознавање са алгоритмима за обраду слике на рачунару. Коришћење програмског пакета МАТЛАБ.
Литература
1Миодраг Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, 2006., Miodrag Popović, Digital Image Processing, Academic mind, 2006.
2R. Gonzalez, R. Woods, S. Eddins, Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања уз демонстрације на рачунару. Вежбе у рачунарској лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0