Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дистрибуирани и фракциони системи управљања
Акроним МС1ДИФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Томислав Шекара
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Томислав Шекара
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Основни курс ОС3САУ1, ОГ3САУ или изборни, ОТ3САУ, ОЕ3САУ
Циљ предмета Упознавање студената са моделирањем дистрибуираних система. Електрични водови са дистрибуираним параметрима, пренос масе и топлоте, електромагнетизам. Нумеричке методе решавања ПДЈ: метод коначних разлика и елемената. Фракциони модели дистрибуираних система. Анализа фракционих система и синтеза фракционих закона управљања. Реализација фракционих закона управљања.
Исход предмета Студенти су оспособљени да изврше адекватну анализу дистрибуираних и фракционих система. Такође су оспособљени да реализују фракционе законе управљања, имајући у виду инхерентна ограничења перформанси објеката управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни појмови и дефиниције. Дистрибуирани и фракциони системи (ДФС). Моделовање ДФС. Симулација ДФС. Стабилност ФС. Дискретизација ФС. Аналогна и дигитална реализација фракционих закона управљања. Примена програмских алата за пројектовање ДФСУ. Фракциони ПИД регулатор
Садржај практичне наставе Симулациона анализа ДФСУ. Фракциони регулатори (ФР) и системи у затвореној повратној спрези са ФР. Оптимизација ФР. Упоређење са стандардним индустријским регулаторима.
Литература
1Томислав Шекара, Фракционе трансформације са примјеном у системима аутоматике и електричним колима, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Докторска дисертација 2006.
22.1 Томислав Шекара, Дистрибуирани и фракциони системи управљања, белешке за предавање. 2.2 Томислав Шекара, Фракциони системи управљања, ЕТФ, И.Сарајево 2011.
3Control and Optimization of Distributed Parameters Systems-Electrical Engineering Course, University of California, Berkeley., Control and Optimization of Distributed Parameters Systems-Electrical Engineering Course, University of California, Berkeley.
44.1. K. B. Oldham and J. Spanier, The Fractional Calculus. New York and London, 1974. 4.2. I. Petraš, I. Podlubny, P. O'Leary, L. Dorčak and B.M. Vinagre, Analogue realization of fractional order controllers, Fakulta BERG, TU Košice, 2002., 4.1. K. B. Oldham and J. Spanier, The Fractional Calculus. New York and London, 1974. 4.2. I. Petraš, I. Podlubny, P. O'Leary, L. Dorčak and B.M. Vinagre, Analogue realization of fractional order controllers, Fakulta BERG, TU Košice, 2002.
5Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado, “Control System Design” Prentice Hall 2000., Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado, “Control System Design” Prentice Hall 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања +15 сати лабораторијског рада, уз примену рачунара за анализу и пројектовања дистрибуираних и фракционих система управљања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 5 Писмени испит 0
Практична настава 15 Усмени испит 40
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0