Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Бежичне сензорске мреже
Акроним МС1БСМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Драјић
доц. др Горан Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Драјић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Дејан Драјић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са актуелним технологијама и стањем истраживања у области бежичних сензорских мрежа и нјиховим конкретним реализацијама. Упознавање студената са принципима рада, архитектуром и концептима сензорских мрежа, апликацијама и Е2Е (end tо end) протоколима. Оспособити студенте за раумевање принципа дизајнирања бежичних мрежа и њихове интеграције у комуникационе мреже.
Исход предмета Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:
- учествују у реализацији бежичне сензорске мреже,
- учествују у интеграцији сензорских мрежа са комуникиационим мрежама,
- користе постојеће тестбедове за експериментисања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција бежичних сензорских мрежа. Принципи рада и архитектура. Стандардизација.Основни проблеми и преглед истраживачких активности у области бежичних сензорских мрежа у свету. Концепт комуникације. Захтеви и изазови при дизајну бежичних сензорских мрежа. Реализација мрежних слојева у бежичним сензорским мрежама. MAC/PHY слој. Протоколи за рутирање и принципи агрегације података.
Садржај практичне наставе Анализа хардверских и софтверских платформи. Принципи интеграције у комуникационе мреже. Тестбедови, експерименти и интеграција. Платформе (middleware) за динамичку интеграцију и управљање интелигентним објектима (СЕНСЕИ тестбед, ФИРЕ)
Литература
1Anna Hac, "Wireless Sensor Network Designs," John Wiley & Sons, December 2003
2Dargie, W. and Poellabauer, C., "Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice", John Wiley and Sons, 2010
3Документација и извештаји са ФП7 пројеката: SENSEI, PROSENSE, FIRE, FP7 projects reports and deliverables SENSEI, PROSENSE, FIRE
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, израда самостaлног пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0