Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета 32-битни микроконтролери и примена
Акроним МС1БМП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Завршене основне дипломске студије на Одсеку за електронику.
Циљ предмета Изучавање савремене технолошке основе за пројектовање и реализацију микрорачунара и њихову примену у комуникацијама, медицини, мерењу и управљању. Примена стечених знања и стицање искуства у пројектовању и реализацији практично употребљивих уређаја.
Исход предмета Кадар образован за пројектовање, реализацију и тестирање практично употребљивих уређаја базираних на савременој технологији миркорачунара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дизајн ARM процесора: архитектура, организација и имплементација; процесорскo језгрo; хијерархија меморије; дизајн инструкцијског сета; асемблер; елементи архитектуре за подршку за оперативни систем; примери SoiC-а са ARM процесорима (Cortex M3, М4); систем у процесору за подршку за дебаговање; алати за развој софтвера; примери реализације; систем дизајн; реализација, евалуација и документовање.
Садржај практичне наставе Упознавање са развојним системом базираним на микроконтролеру са ARM процесорским језгром. Интегрисано развојно окружење и огранизација софтвера. Архитектура софтверских библиотека подржаних од стране ARM-a и произвођача микроконтролера. Практична имплементација једноставних пројектних задатака који истичу карактеристике одабране архитектуре.
Литература
1S. Furber, "ARM System-on-Chip Architecture", Addison-Wesley, ISBN-13:978-0-201-67519-1
2J. Yiu, "The Definitive Guide to the ARM Cortex/M3", Elsevier, ISBN: 978-1-85617-963-8
3Andrew N. Sloss, Dominic Symes, Chris Wright, with a contribution by John Rayfield, “ARM System Developer’s Guide- Designing and Optimizing System Software", Elsevier, ISBN: 1-55860-874-5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања: пројекција са рачунара. Вежбе: пројекција са рачунара и тестирање на развојним системима доступним у лабораторији. Израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0