Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Бежичне мреже
Акроним МС1БМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Наташа Нешковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Наташа Нешковић
ас. Ирена Марковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Ирена Марковић
ас. мс Владимир Славковић
мс Милан Чабаркапа
доц. др Младен Копривица
мс Ана Анастасијевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Радио комуникације, Радио-системи
Циљ предмета Дефинисати специфичности пројектовања различитих типова бежичних мрежа. Утврдити сличности и разлике у техникама приступа бежичном медијуму са акцетом на мреже које воде рачуна о квалитету сервиса. Анализирати протоколе за управљање мобилношћу (raoming, handover). Утврдити специфичности развоја бежичних мрежа чији чворови имају више радио интерфејса и раде на више различитих радио канала.
Исход предмета Студент треба да разуме организацију различитих типова савремених бежичних мрежа, да има способност да самостално спроведе основне фазе пројектовања оваквих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Техничко-технолошка концепција WLAN, 3GPP, сензорских, mesh и WiMax мрежа. Архитектуре, протоколи на MAC слоју (посебно, технике приступа бежичном медијуму), протоколи за управљање мобилношћу, сигурност у бежичним мрежама. Специфичности MIPv4, MIPv6 i micromobility protokola. Проблеми повезивања 3GPP и WLAN мрежа. Технике рутирања. Концепт бежичног чвора са једним и више радио-интерфејса.
Садржај практичне наставе Мерења у WLAN мрежама. Конфигурисање и анализа рада бежичних WLAN мрежа.
Анализа MAC протокола за сензорске и mesh мреже кроз програмске пакете развијене за те намене.
Литература
1IEEE стандарди
2Ј. Chen, T. Zhang, "IP-Based Next-Generation Wireless Networks", John Wiley, 2004.
3T. Maufer, "A Field Guide to Wireless LANs for Administrators and Power Users, Prentice Hall, 2003.
4T. Haenselmann, "Senzor Networks", April 2006, http://www.informatik.uni-manheim.de/~haensel/sn_book/
5E. Hossain, K.K. Leung, "Wireless Mesh Networks - Arhitectures and Protocols", Springer, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0