Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аутоматско управљање кретањем
Акроним МС1АУК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама моделирања кретања у простору, законима вођења, навигације и стабилизације кретања дуж номиналне трајекторије. Упознавање са применама оптималних метода вођења и естимације у сврхе управљања кретањем.
Исход предмета Разумевање природе процеса управљања кретањем са становишта динамике покретног објекта, маневарских захтева, стабилности, природе шума и поремећаја и тачности. Оспособљавање студената за моделирање процеса вођења и навигације и синтезу система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кинематски модел кретања, Координатни системи и трансформације међу њима, Динамички модел лета, Методи пропорционалне навигације и оптималног самонавођења, Аутономни системи - навигациони алгоритми и аутопилоти, Примене оптимална естимација стања.
Садржај практичне наставе Примери система: за самонавођење ракета, интеграцију навигационих система и аутоматско управљање кретањем робота. Самостална израда симулационих модела процеса вођења, навигације и праћења циља.
Литература
1С. Граовац: "Аутоматско вођење објеката у простору", Академска мисао, 2005.
2P. Zarchan: "Tactical and Strategic Missile Guidance", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997.
3J. A. Farrel, M. Barth: "The Global Positioning System & Inertial Navigation", McGraw-Hill, 1999.
4A. Lawrence: "Modern Inertial Technology", Springer, 1998.
5K. Kanatani: "Geometric Computation for Machine Vision", Clarendon Press, 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0