Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Анализа сложених система
Акроним МС1АСС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Душан Стипановић
проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Душан Стипановић
проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је студенти стекну основне представе о сложеним динамичким системима са становишта карактеризације њихове оптималности и стабилности.
Исход предмета Студенти треба да стекну следеће вештине: да изврше карактеризацију сложених система у смислу динамичких перформанси, стабилности и оптималности; да формирају основне моделе сложених система у форми обичних и стохастичких диференцијалних једначина; да изврше анализу стабилности сложених система помоћу векторских функција Љапунова, да оптимизују вишекритеријумски оптимизациони критеријум.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у структуре и особине сложених система ; Моделирање сложених система помоћу обичних и стохастичких диференцијалних једначина; Мулти-агент системи; Анализа стабилности сложених система; Појам мултикритеријумске оптимизације.
Садржај практичне наставе Теоријска настава ће бити праћена практичним демонстрацијама сложених система коришћењем програмског пакета МАТЛАБ.
Литература
1Dragoslav Siljak, Decentralized Control of Complex Systems, Academic Press, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 60 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0