Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Архитектура свичева и рутера
Акроним МС1АСР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александра Смиљанић
доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александра Смиљанић
доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Cтуденти ће научити могућности, односно перформансе, различитих архитектура Интернет рутера. Курс ће омогућити професионалцима који ће радити, или раде, на инсталирању и одржавању мрежа да стекну увид у интерну структуру опреме са којом рукују. На крају, студенти ће бити упознати са истраживањем и развојем у области Интернет рутера.
Исход предмета Студенти који прођу курс ће моћи да дизајнирају ефикасне мреже према захтевима корисника, и да лакше решавају проблеме до којих долази у мрежама услед несавршености пакетских свичева и Интернет рутера. Студенти ће такоће стећи основна знања потребна за развој ових основних мрежних уређаја.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Најпре ће бити објашњене најважније компоненте Интернет рутера, њихове функције и повезивање. Затим ће бити анализиране све значајне архитектуре рутера и свичева које се јављају у пракси, према начину на који су њихове компоненте повезане. На крају ће бити објашњена архитектура контролне равни рутера у оквиру које се размењују информације о топологији мреже, према којим се усмеравају пакети.
Садржај практичне наставе Студентима ће бити детаљно презентиран прототип Интернет рутера који је развијен у оквиру наше Лабораторије за развој Интернет технологија у сарадњи са институтом Ирител. Студенти ће моделирати рутере или пакетске свичеве у програмском језику C, и анализирати у оквиру пројекта њихове перформансе за телекомуникациони саобраћај задатих статистика.
Литература
1H.J. Chao, C.H. Lam, E. Oki, Broadband Packet Switching Technologies, John Wiley and Sons Inc., NY 2001.
2G. C. Sackett, Cisco Router Handbook, Mc Graw Hill, NY 1999.
3 Изабрани радови са конференција и журнала
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Настава се састоји из предавања и вежби. У оквиру вежби студенти раде на пројекту у групама од два или три студента. Свака група предаје извештај са резултатима рада на пројекту. Студенти појединачно излажу резултате пројекта. Усмени део испита садржи и теоријска питања. Информације релевантне за предмет се објављују на сајту http://home.etf.rs/~aleksandra/ASR.html .
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0