Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Адаптивни системи у обради сигнала и управљању процесима
Акроним МС1АСО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студентима презентирају основни концепти у адаптивној обради сигнала и адаптивном управљању.
Исход предмета Овладавање методама пројектовања за адаптивну обраду сигнала са акцентом на реалним проблемима као и техникама пројектовања адаптивних регулатора за широку класу детерминистичких, стохастичких и нелинеарних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Експоненцијални адаптивни алгоритми, адаптивно поништавање еха, мултиканално адаптивно филтрирање у фреквенцијском домену, технике редукције шума, адаптивна еквилизација у бежичним преносима, адаптивно управљање детерминистичким системима, функционално адаптивно управљање стохастичким системима.
Садржај практичне наставе Студенти ће имати обавезу да на конкретним проблемима, применом програмског пакета МАТЛАБ примене неку од метода адаптивне филтрације сигнала или пројектовања адаптивног регулатора.
Литература
1J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003
2Simon Fabri, Visakan Kadirkamanathan, Functional adaptive control, Springer, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 40 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0