Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аудио системи
Акроним МС1АС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Мијић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ овога курса је да објасни је релевантне аспекте преноса звучних сигнала од извора до слушаоца. У њему се студентима излаже скуп тема препознатих као релевантне за разумевање снимања, обраде и репродукције звука.
Исход предмета Након одслушаног курса студент треба да разуме техничке и корисничке аспекте примене аудио система у околностима у којима се они користе, као што је озвучавање, радио и ТВ станице, позоришта.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у аудио системе, чуло слуха као аудио пријемник, основне особине аудио система. Аудио сигнали: основни облици, динамичке карактеристике, мерење. Улазно акустичко окружење и микрофонски концепт. Просторне димензије звучне слике и двоканална стереофонија. Аудио уређаји: основни појмови, подела, повезивање и напајање. Репродукција звука, озвучавање. Акустички дизајн улазног и излазног окружења.
Садржај практичне наставе Рад са софтверским пакетом SOUND FORGE. Основне интервенције на аудио сигналу (снимање, едитовање, уређивање снимака). Практично упознавање са конкретним аудио системима: концертно озвучење, аудио систем позоришта, аудио систем радио и ТВ станице, биоскопски аудио систем.
Литература
1M.Mijić, "Audio sistemi", Akademska Misao, Beograd, 2011., M.Mijic, "Audio systems", Akademska Misao, Belgrade, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, демонстрације, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 20
Семинари 0