Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Антенски низови у телекомуникационим системима
Акроним МС1АНТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Миљко Ерић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миљко Ерић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Увод у теоријске основе, основну терминологију, теоријске концепте и алгоритме у области антенских низова и примену антенских низова у бежичним телекомуникационим системима.
Исход предмета Очекује се да студенти усвоје теоријске основе и алгоритме из области антенских низова тако да са успехом могу да решавају практичне инжењерске проблеме и да се оспособе за самостални истраживачки рад у овој области
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Настава обухвата следеће тематске целине: Увод у теорију антенских низова Математички модели ускопојасних и широкопојасних сигнала на антенском низу задате геометрије, Просторно филтрирање сигнала (оптимални просторни филтри) , Алгоритми за одређивање смера доласка сигнала Адаптивни антенски низови, Принципи просторно-временских комуникација, Примена антенских низова у бежичним комуникацијама
Садржај практичне наставе Вежбе у МАТЛАБ-у, практичан рад на развојним платформама са антенским низовима
Литература
1Hary L. Van Trees Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory Wiley Interscience 2002
2S. Chandran Advances in Direction-of-Arrival Estimation Artech House Inc. 2006
3Lal Chand Godara: “ Smart Antennas”, CRC press, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Настава се изводи кроз предавања, лабораторијске вежбе у МАТЛАБ-у, и реализацију пројектних задатака
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 30 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0