Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Automatizacija distributivnih mreža
Akronim MS1ADM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (za predavanja) prof. dr Zoran Radojević
Nastavnik/saradnik (za vežbe) doc. dr Darko Šošić
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 6 Status predmeta izborni
Uslov nema
Cilj predmeta Gradivo obuhvata osnovne koncepte automatizacije distributivnih mreža. Cilj je osposobljavanje studenata za praćenje najmodernijih tehničkih rešenja za automatizaciju distributivnih mreža, baziranih na najnovijoj tehnologiji, i njihova primena u praksi.
Ishod predmeta Osposobljavanje studenata za planiranje, projektovanje, korišćenje i održavanje automatizovanih elektroenergetskih distributivnih mreža.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Planiranje distributivnog sistema. Automatizacija distribucije. SCADA sistem. Automatizacija transformatorskih stanica i fidera. Kvarovi na fiderima. Daljinsko merenje. Upravljanje energijom. Ekonomska analiza automatizacije distribucije. Primena tehnika veštačke inteligencije. Komunikaciona tehnologija.
Sadržaj praktične nastave nema
Literatura
1M.K. Khedkar, G.M. Dhole, A Textbook of Electric Power Distribution Automation, University Science Press, New Delhi, 2011.
2James A. Momoh, Electric power distribution, automation, protection and control, Howard University, Washington DC, USA, CRC Press, 2007.
3James Momoh, Smart.Grid - Fundamentals of Design and Analysis, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi zajedno sa izradom seminarskih radova. Vežbe se izvode na tabli.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 45
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 45