Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аналогно-дигитална електроника
Акроним МС1АДЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Поњавић
доц. др Радивоје Ђурић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Дигитална обрада сигнала
Циљ предмета Оспособљавање студената да анализирају и дизајнирају аналогно - дигитална кола и компоненте
Исход предмета Комплетирано, повезано и проширено знање из анализе и пројектовања аналогно-дигиталних кола и кмпоненти.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Напонске референце, врсте, спецификација и примена. Комапаратори и прати - памти кола, спецификација и конструкција. Спецификација и моделованје АД и ДА конвертора. Теорија Сигма-делта конверзије. Сигма - делта АД и ДА конвертори.
Садржај практичне наставе Анализа задатих компоненти. Mоделовање и конструкција према задатим спецификацијама.
Литература
1Design of Multi-Bit Delta-Sigma A/D Converters, Geerts Yves, Steyaert Michiel, Willy 2002
2Analog-digital conversion, edited by Daniel H Sheingold, Analog Devices, Pretince-Hall, third edition 1986
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0