Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарски ВЛСИ системи
Акроним ИР4ВЛС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вељко Милутиновић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Живојин Шуштран
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Живојин Шуштран
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са принципима пројектовања рачунарских ВЛСИ система. Упознавање са језицима за опис хардвера.
Исход предмета Очекује се да ће студенти развити способност да самостално дизајнирају рачунарске ВЛСИ системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање рачунарских ВЛСИ система помоћу језика за опис хардвера: VHDL и VERILOG. Принципи дизајна RISC процесора на примеру пројектовања једног RISC процесора: фазе пројектовања, процес одлучивања. Префабрикационо и постфабрикационо тестирање компонената.
Садржај практичне наставе Приказ низа решених задатака. Примери дизајна ресурса процесора и интерконекција. Дизајн, симулација и синтеза малог али функционалног процесора у FPGA технологији.
Литература
1Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);
2Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;
3Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;
4Coffman K., Real World FPGA Design with VERILOG, Prentice-Hall;
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, пројекати, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0