Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање софтверским организацијама
Акроним ИР4УСО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вељко Милутиновић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов /
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима у софтверској индустрији и реализација једног великог тимског пројекта од фазе анализе корисничких захтева до фазе испоруке софтвера. Управљање пројектима на традиционалан начин и агилне методологије (DSDM, Scrum, Extreme programming,...).
Исход предмета Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени за анализу корисничких захтева, писање понуде за израду софтвера, писање плана по фазама и развој самог софтвера, управљање софтверским пројектом од почетка развојног процеса до краја и писање корисничке документације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Представљање најбитнијих појмова у софтверској индустрији. Основна правила за писање успешног бизнис плана. Правила и писање конкурсне документације на великим европским пројектима (FP7/Horizon 2020). Упознавање студентима са програмом MBA (The Master of Business Administration). Анализа CMMI (Capability Maturity Model Integration) модела.
Садржај практичне наставе Израда софтверског пројекта у тиму, на основу корисничких захтева. Планирање и управљање фазама пројекта. Управљање временом. Процес контроле квалитета и мониторинга. Управљање тимом и лидерство. Анализа ризика. Писање документације током свих фаза. Почетак и крај софтверског пројекта.

Рад са алатима за управљање пројектом: MS Project, JIRA.
Литература
1"Effective Project Management", R.Wysocki (5th edition, Wiley, USA, 2009.)
2"Software Project Management", B.Hughes, M.Cotterell (5th edition, McGraw-Hill Higher Education, UK, 2009.)
3"Software Project Management: A Unified Framework", W.Royce (1st edition, Addison-Wesley Professional, USA, 1998.)
4CMMI Product Team, CMMI Version 1.1, Carnegie-Mellon Software Engineering Institute, USA
5"Software Project - Survival Guide", S.McConnell (Microsoft Press, USA, 1998.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и рад на практичном пројекту током целог семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 20
Семинари 0