Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверске технике
Акроним ИР4СТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Бојић
ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима софтверског инжењерства. Курс обрађује различите аспекте животног циклуса софтвера: спецификацију, дизајн, имплементацију, тестирање, одржавање, елекенте управљања пројектом. Студент пролази кроз практичан пројекат везан за web технологије или рачунарске облаке.
Исход предмета Oчекује се да студент по завршетку студија буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области софтверског инжењерства. Да стекне осећај за тимски рад. Да разуме технологију web апликација и рачунарских облака и развија апликације на њима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теме укључују моделе животних циклуса софтвера, процес спецификације, пројектовања, тестирања и валидације софтвера, активности одржавања, процене трошкова и напора, управљања конфигурацијом и променама, еволуције и реинжењеринга. Основни концепти и развој софтвера за рачунарске облаке.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације реалног софтверског пројекта кроз тимски рад.
Литература
1Software Engineering , I. Sommerville, 6. ed. Addison-Wesley, 2001
2The Rational Unified Process, An Introduction, Second Edition. P. Kruchten, Addison Wesley Longman, 2000
3PHP Development in the Cloud, I. Jansch, B.C. Vito, Blue Parabola, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта .
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0