Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарске основе Интернета
Акроним ИР4РОИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Павле Вулетић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Павле Вулетић
ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов ир3рм
Циљ предмета Упознавање студената са архитектуром и механизмима функционисања Интернета, те напредним концептима, протоколима и алгоритмима функционисања неких кључних Интернет сервиса и савремених рачунарских мрежа.
Исход предмета Након овог курса студенти ће у потпуности разумети архитектуру Интернета и модерних механизама прослеђивања пакета. Биће способни да самостално одреде политику рутирања и да је имплементирају на реалним мрежним уређајима. Такође, кроз учење о механизмима упраљања уређајима и различитим Интернет протоколима биће у стању да дизајнирају ефикасне сервисе засноване на модерним мрежним технологијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Архитектура Интернета и BGP
Управљање рач. мрежама, активно/пасивно надгледање, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf
MPLS, VPN и traffic engineering, L2TP, IP mobility, IPsec, SSL VPN
Мултикаст: IGMP, мултикаст рутирање, PIM SM/DM, међу-доменски мултикаст
QoS: QoS архитектуре, обележавање, уобличавање, организација редова за чекање, избегавање загушења
VoIP, видеоконференције, H.323, SIP, RTP протоколи
Садржај практичне наставе Израда задатака на аудиторним вежбама.
Лабораторијске вежбе из BGP протокола, MPLS начина прослеђивања пакета и мултикаст протокола рутирања.
Литература
1Peterson, Davie, Computer networks: a systems approach, fifth edition, 2012, Elsevier
2Sam Halabi, Internet Routing Architectures, second edition: Cisco Press, 2000.
3Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, fifth edition, Prentice Hall 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0