Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Микропроцесорски системи
Акроним ИР4МС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Вељко Милутиновић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Саша Стојановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Саша Стојановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Упознавање са напредним могућностима савремених микропроцесора (експлоатација паралелизма на нивоу инструкција, предвиђање скокова, предвиђање података, хардверска подршка за извршавање више нити, и подршка за СМП и ДСМ системе) и овладавање техникама пројектовања и програмирања микропроцесорских система.
Исход предмета Очекује се да ће студенти након овога курса бити способни да:
- за задати проблем осмисле и дизајнирају потребни хардвер,
- за дати хардверски дизајн и опис проблема осмисле и испрограмирају потребни софтвер,
- за нове компоненте знају самостално да проуче документацију до нивоа потребног за коришћење компонената у систему.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Упознавање са напредним концептима модерних микропроцесора. Упознавање са интерном структуром и примјеном микропроцесора 8086 и најчешћих периферија. Упознавање са интерном структуром и примјеном микроконтролера 8051. Увод у проблематику дизајна савремених микропроцесорских система.
Садржај практичне наставе Развој нових потпуно функционалних система (укључујући и хардвер и софтвер) базираних на микропроцесору 8086 и микроконтролеру 8051.
Литература
1V.Milutinovic, SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);
2Yu-cheng Liu, Glen A. Gibson, MICROCOMPUTER SYSTEMS: THE 8086/8088 FAMILY, Prentice Hall
3MacKenzie I. Scott, THE 8051 MICROCONTROLLER, Prentice Hall
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, демонстрација у лабораторији, самосталан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 60 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0