Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Инфраструктура за електронско пословање
Акроним ИР4ИЕП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Немања Којић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Немања Којић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са концептима електронског пословања и елементима потребне хардверско софтверске инфраструктуре.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју неопходну хардверску и софтверску инфраструктуру, пословне моделе и безбедоносне претње у системима за електтронско пословање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Централизовани и дистрибуирани системи електронског пословања. Софтвер средњег слоја. Пословни модели између организација, између клијената, између клијената и организација. Сигурносни аспекти електронског пословања. Системи за управљање платним трансакцијама у електронском пословању. Мобилни пословни системи.
Садржај практичне наставе Практична настава покрива практичне проблеме и решења из домена електронског пословања. Студенти се упознају са најновијим ИКТ технологијама за имплементацију система за електронско пословање. Од технологија, обрађују се ASP.NET MVC, C#, ORM, Java, web апликације, web сервиси, најновије платформе за развој апликација за мобилне уређаје (Андроид и др.).
Литература
1Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760, Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760
2Laudon K., Traver C., E-Commerce: Business, Technology, Society, (2nd) Pearson Education, 2004, ISBN-13: 978-0321269379, Laudon K., Traver C., E-Commerce: Business, Technology, Society, (2nd) Pearson Education, 2004, ISBN-13: 978-0321269379
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 20
Семинари 0