Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Експертски системи
Акроним ИР4ЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Дражен Драшковић
ас. Катарина Миленковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
ас. Катарина Миленковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима и техникама вештачке интелигенције и експертских система. Током курса студенти ће изучавати најпопуларније моделе имплементације оваквих врста апликација.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да препознају проблем који припада области вештачке интелигенције и експертских система и да на основу свог знања примене најподеснију и најефикаснију методу за његово решавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стратегије претраживања: алгоритми, перфомансе, ефикасност, сложеност. Теорија игара. Формална логика. Планирање - проблем и врсте. Знање и закључивање у неизвесном окружењу. Бајесове мреже. Продукциони системи. Стратегије решавања проблема. Индукциони системи. Увод у машинско учење.
Садржај практичне наставе Визуелне симулације теоријски обрађених проблема. Решавање и демонстрација практичних задатака.
Литература
1"Artificial Intelligence - A Modern Approach", S. Russel, P. Norvig
2"Збирка задатака из Експертских система", Д. Бојић, М. Глигорић, Б. Николић, Академска мисао, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 40
Семинари 0