Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из рачунарских алата у математици
Акроним ИР3ПРМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Бранко Малешевић
доц. др Ивана Јововић
ас. Милица Саватовић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1ММ2)
Циљ предмета Упознавање студената са савременим рачунарским алатима у математици Matlab, SAGE и GeoGebra, што ће бити од користи у разматрању неких тема у студијама електротехнике и рачунарства. Моделовање изабраних проблема из технике помоћу алата GeoGebra. Кратак приказ система за обраду и прелом текста Tex који омогућава једноставније куцање сложених математичких формула.
Исход предмета Предавања и задаци ће обучити студенате за практичне вештине писање рачунарских програма корисних за анализу разних проблема у математици. Кроз завршни пројекат, студенти ће развити своја знања за решавање математичких проблема помоћу компјутера.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у Matlab. Симболички и нумерички рачун у Matlab и SAGE. Изабране теме Математике 1 и 2 у алатима Matlab и SAGE (полиномске и неполиномске једначине и системи, диференцијални и интегрални рачун, диференцијалне једначине, матрице, аналитичка геометрија). GeoGebra, динамичко разматрање геометрије, алгебре, анализе и интернет. Увод у Tex.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент учи како да примени вештине које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
1М. Цветковић, Р. Јанчић, Д. Митраковић: Математички програмски алати, Грифон, Београд 1996.
2Amos Gilat, Uvod u Matlab 7.5 sa primerima,, Mikro knjiga, Beograd 2008. (prevod M.Šućur, A.Kartalovski)
3C. Wilkins: Synopsis for Exploring Mathematics with MuPAD, First year undergraduate course using Matlab at the University of Oxford, 2012. http://www.maths.ox.ac.uk/courses/course/19643/synopsis
4SAGE: Open Source Mathematics Software, http://www.sagemath.org/
5M. & J. Hohenwarter: GeoGebra 4.0 Edition, International GeoGebra Institute http://www.geogebra.org/ 2012. (prevod izdanja ver. 3.2. Đ. & D. Herceg http://www.geogebra.org/help/docusr.pdf 2009.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, Matlab, SAGE и GeoGebra, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0