Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи дигиталне електронике
Акроним ИР3ОДЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
мр Лазар Карбунар
доц. др Ненад Јовичић
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Студенти се упознају са појавама и проблемима при реалној имплементацији дигиталних кола како комбинационих тако и секвенцијалних. Такође се упознају са функционисањем и коришћењем стандардних меморијских и програмабилних компонената као и принципима, реализацијама и коришћењем кола за конверзију сигнала
Исход предмета Развијена способност за разумевање и коришћење сложених дигиталних система и аналогно-дигиталних кола и система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кола и компоненте у импулсном режиму рада. Статичке и динамичке карактеристике идеалних и реалних логичких кола. Реализација са транзисторима. CMOS, ECL, TTL, BiCMOS. Компаратор и Шмитово коло. ROM меморије. RAM меморије. Програмабилне компоненте. А/Д и Д/А конвертори. Дискретизација по амплитуди и времену. Реализација конвертора. Оптички енкодер. Импулсно ширинска модулација.
Садржај практичне наставе Анализа статичких и динамичких карактеристика ралних логичких кола са становишта корисника. Бистабилна, моностабилна и астабилна кола. Стандардни флипфлопови, мултивибратори и генератори линераних временских база. Генерисање тактних сигнала, time-out логика, watch-dog тајмер. Примери дигиталних система. Напајање у дигиталном систему. Галванско раздвајање. Оптокаплери.
Литература
1Д. Живковић, М. Поповић: ”Импулсна и дигитална електроника”, Академска мисао, Београд
2John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Лабораторијске вежбе, аудиторне вежбе, предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0