Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи аналогне електронике
Акроним ИР3ОАЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Поњавић
Наставник/сарадник (за вежбе) мс Драгомир Ел Мезени
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
доц. др Горан Савић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Овладавање основним знањима о електронским компонентама и најважнијим аналогним електронским колима. Анализа и карактеристике електронских кола.
Исход предмета Студенти владају основним знањем о функционисању аналогних електронских кола и у могућности су да анализирају просте функционалне блокове.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Диода. Биполарни транзистор. Основне појачавачке спреге са биполарним транзистором. MOS транзистор. Основне појачавачке спреге са MOS транзистором. Двостепени и вишестепени појачавачи. Струјни извори, активно оптерећење. Диференцијални појачавач. Повратна спрега. Излазни појачавачки степени. Операциони појачавач. Кола са операционим појачавачима.
Садржај практичне наставе Лаб. Вежбе: Статичке карактеристике полупроводника; Основне појачавачке спреге; Диференцијални појачавач; Негативна повратна спрега; Примена операционих појачавача; Појачавач снаге у класи Б.
Литература
1Тешић, Васиљевић, Основи електронике, Више издања
2Белешке за предавања и вежбе и испитни задаци постављени на wеб страни предмета.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Predavanja i vežbe: usmeno izlaganje uz pomoć prezentacije (sa projektorom), diskusija, odgovori na pitanja. Lab. Vežbe: Praktičan rad i merenja u laboratoriji, pod nadzorom dežurnog asistenta.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 35
Семинари 0