Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Француски језик 5
Акроним ИР3ФЈ5
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) мр Тања Динић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов предзнање француског језика на средњем нивоу
Циљ предмета развој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање краћих текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у говору
Исход предмета способност усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију, технике читања
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе рад на проблемима структура типичних за језик струке (номиналне и вербалне фразе, активне и пасивне конструкције...)
Садржај практичне наставе проширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
Литература
1Bérard, E., et al. (1997): Tempo 2, méthode de français, Didier, Paris
2Carlo, C., Causa M. (2003): Civilisation progressive du français, CLE International, Paris
3одабрани аутентични текстови и аудио материјали
4www.cern.ch, www.francetelecom.fr
5Parpette Ch., Mangiante J-M (2011): Le français sur objectif universitaire, PUG, Grenoble
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), писане форме, презентације, дискусијe
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 0
Практична настава 15 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30