Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик 5
Акроним ИР3ЕЈ5
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Студенти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на вишем нивоу.
Циљ предмета Усвајање преноса информација из текста у дијаграм и дељење те информације са другим студентима. Обука за усмену размену информација у вези са електротехником. Организовање и писање детаљних описа процеса. Обука студената да закључују повезивањем онога што су прочитали са оним што већ знају. Повезивање чињеница и идеја да би се сачинило кратко објашњење.
Исход предмета По завршетку овог модула, студенти би требало да буду у стању да:
- преносе информације из текста у дијаграм и подели те информације са другим студентима,
- усмено размене информације у вези са електротехником,
- организују и напишу детаљан опис процеса,
- закључују повезивањем онога што су прочитали са оним што већ знају,
- повезују чињенице и идеје да би сачинили кратко објашњење
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Релативне клаузе, сложенице, конектори. Ревизија бројивих и небројивих именица, чланови, именичке фразе, фразални глаголи, модали. Употреба узрочних глагола. Преношење информација из графикона у табелу. Поређење и контрастирање у писању аудио и видео записа. Правила читања дијаграма и текста за објашњење неког процеса.
Садржај практичне наставе Причање и писање о рачунарским апликацијама у области електротехнике. Усмене вежбе: класификовања различитих уређаја, распитивање о рачунарима и рачунарским перформансама. Презентација о принципу рада осцилоскопа, или неког другог уређаја. Групне дискусије на тему из електротехнике. Рад у паровима: презентације и домаћи задаци.
Литература
1Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
2Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
3Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
4Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
5Boeckner, K. and P. Charles Brown (1993): Oxford English for Computing, Oxford: Oxford University Press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Методе критичког размишљања, активне методе, методе које развијају вештине размишљања вишег реда. Методе „учионице брзог покрета“. Методе хуманистичке психологије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 40
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти 10
Колоквијуми
Семинари 0