Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Архитектура и организација рачунара 2
Акроним ИР3АР2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Основи рачунарске технике 2, Архитектура рачунара
Циљ предмета Упознати студенте са техникама пројектовања процесора и софтверским алатима за развој његовог графичког симулатора.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: пројектују процесор; развију алате за реализацију графичког симулатора процесора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Процесор. CISC архитектура. Фазе извршавања инструкција. Организација. Операциона јединица са директним везама и једном, две и три магистрале. Управљачка јединица - ожичена и микропрограмска са различитим начинима кодирања сигнала. Симулатор. Преглед. Могућности. Визуелна симулација. Структура симулатора. Приказивање сигнала и стања. Симулација прекидачких мрежа. Реализација асемблера.
Садржај практичне наставе Процесор. CISC архитектура. Фазе извршавања инструкција. Организација. Операциона јединица са директним везама и једном, две и три магистрале. Управљачка јединица - ожичена и микропрограмска са различитим начинима кодирања сигнала. Симулатор. Преглед. Могућности. Визуелна симулација. Структура симулатора. Приказивање сигнала и стања. Симулација прекидачких мрежа. Реализација асемблера.
Литература
1Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
2Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/, J. Đorđević et al., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
3Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0