Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Оперативних система
Акроним ИР2ПОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Живојин Шуштран
доц. др Бојан Фурлан
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Живојин Шуштран
доц. др Бојан Фурлан
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Објектно оријентисано програмирање 1, Алгоритми и структуре података, Основи рачунарске технике 2
Циљ предмета Кроз практичан рад на оперативном систему Linux, упознати студенте са основним техникама и поступцима везаним за коришћење и администрацију овог оперативног система.
Исход предмета Кроз практичан рад на оперативном систему Linux, оспособити студенте да користе и (на елементарном нивоу) администрирају оперативни систем Linux.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе нема
Садржај практичне наставе Основе функционисања оперативног система Linux. Инсталација. Манипулација корисницима и корисничким групама. Фајл системи. Најзначајније команде. Управљање процесима. Процеси и нити. Синхронизација и комуникација између процеса и нити. Развој програма на оперативном систему Linux.
Литература
1Dalheimer, M.K., Welsh, M., "Running Linux", 5th ed., O'Reilly, 2005.
2Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi UNIX i Linux", Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004.
3Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
4Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 0.5
Методе извођења наставе Аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0