Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из Математике 4
Акроним ИР2ПМ4
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Меркле
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојана Михаиловић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Бојана Михаиловић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Положени испити из Математике 1 и Математике 2
Циљ предмета Упознавање студената са основним методама теорије вероватноће у дискретним и непрекидним моделима: комбинаторним проблемима, условном вероватноћом, случајним променљивим и њиховим нумеричким карактеристикама, законима великих бројева и централном граничном теоремом, као и са основним идејама у области математичке статистике.
Исход предмета Разумевање примене метода вероватноће и статистике у решавању реалних проблема. Оспособљавање за решавање једноставнијих реалних проблема применом метода теорије вероватноће и статистике, препознавање одговарајућег математичког модела, оцењивање параметара и тестирање хипотеза у вези са моделом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни појмови и примена комбинаторике. Условна вероватноћа и независност догађаја. Случајне променљиве и њихове расподеле. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Закони великих бројева и централна гранична теорема. Оцене параметара и тестирање хипотеза.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Студент се упознаје са употребом математичких софтвера и њиховом помоћи у решавању конкретних задатака и проблема.
Литература
1М. Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд 2010., Milan Merkle: Probability and statistics for engineers and engineering students, Akademska Misao, Belgrade 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 1 0.5
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе,дискусије, помоћ при изради домаћих задатака помоћу математичких софтвера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0