Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оперативни системи 1
Акроним ИР2ОС1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојан Фурлан
ас. мс Живојин Шуштран
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Бојан Фурлан
ас. мс Живојин Шуштран
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Објектно оријентисано програмирање 1, Алгоритми и структуре података, Основи рачунарске технике 2
Циљ предмета Упознати студенте са наменом и функцијама оперативних система, као и основним принципима функционисања, пројектовања и имплементације оперативних система.
Исход предмета Стећи основна знања о концептима, алгоритмима, принципима, проблемима и решењима везаним за оперативне системе уопште, невезано ни за један конкретан оперативни систем. Оспособити студенте да разумеју и користе постојеће системе, као и да самостално пројектују и реализују сопствене специјализоване системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Управљање процесима. Процеси и нити. Синхронизација и комуникација између процеса.
Управљање меморијом. Везивање адреса. Дељење меморије. Организација и алокација меморије. Виртуелна меморија.
Улазно/излазни подсистем. Системске I/O услуге. I/O подсистем.
Фајл системи. Интерфејс фајл система. Имплементација фајл система.
Садржај практичне наставе Исти као и за теоријску наставу.
Литература
1Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
2Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе са демонстрацијама, пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 40
Семинари 0