Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи рачунарске технике 2
Акроним ИР2ОР2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Захарије Радивојевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Основи рачунарске технике
Циљ предмета Упознавање са поступцима пројектовања дигиталних система, структуром рачунара, и елементима архитектуре и организације процесора.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју: поступак пројектовања дигиталних система; структуру рачунара; елементе архитектуре и организације рачунара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање дигиталних система. Структура јединица и њихово повезовање. Структура рачунара. Меморија. Процесор. Улазно излазни систем. Магистрала. Архитектура и организација. Архитектура. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Организација. Операциона јединица - директне везе. Управљачка јединица – ожичена/микропрограмска реализација.
Садржај практичне наставе Пројектовање дигиталних система. Структура јединица и њихово повезовање. Структура рачунара. Меморија. Процесор. Улазно излазни систем. Магистрала. Архитектура и организација. Архитектура. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Организација. Операциона јединица - директне везе. Управљачка јединица – ожичена/микропрограмска реализација.
Литература
1Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
2Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević et al., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
3Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0