Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумеричка анализа и дискретна математика
Акроним ИР2НАД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Малешевић
проф. др Синиша Јешић
доц. др Наташа Ћировић
доц. др Ивана Јововић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Бранко Малешевић
доц. др Наташа Ћировић
доц. др Ивана Јововић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Бранко Малешевић
доц. др Наташа Ћировић
доц. др Ивана Јововић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Положен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљ предмета Упознавање студената са принципима нумеричке математике и дискретне математике, начинима одабира одговарајућих метода у зависности од природе проблема са применом у електротехници и рачунарству.
Исход предмета Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике и методе дискретне математике у стручним предметима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Грешке. Итеративни процеси. Теорија интерполације и апроксимације функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Нумеричке методе за решавања линеарних и нелинеарних једначина. Примене математичких алата. Дискретна математика: Увод у сложеност алгоритама. Математичка логика и примена принципа резолуције. Алгебра – мреже и коначна поља.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
1Синиша Јешић: Скрипта из нумеричке анализе, Београд 2007, Sinisa Jesic: Script in numerical analysis, Belgrade 2007
2Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2005., D. Cvetkovic, S. Simic: Selected chapters in discrete mathematics, Akademska misao, Belgrade 2005
3Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић: Испитни задаци из математике IV, Академска мисао, Београд 2002., D. Tosic, M. Jovanovic, B. Malesevic: Exam assignments in Mathematics IV, Akademska misao, Belgrade, 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0