Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Енглески језик 4
Акроним ИР2ЕЈ4
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Милош Ђурић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Студенти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на вишем средњем нивоу.
Циљ предмета Обучавање студената да објашњавају сложене процесе. Развијање вештина критичког размишљања студената. Обучавање студената да читају текстове и изолују специфичне информације из истих. Оспособљавање студената да читају и деле информације у вези са темама из електротехнике. Оспособљавање студената да напишу кратку биографију и мотивационо писмо.
Исход предмета По завршетку овог модула, студенти би требало да буду у стању да:
- објашњавају сложене процесе у различитим областима електротехнике,
- користе вештине критичког размишљања за решавање специфичних задатака,
- попуне дијаграме и табеле у складу са датим упутствима,
- напишу кратку биографију и мотивационо писмо,
- бележе детаље из говорног и писаног дискурса електротехнике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структуре поређења и контрастирања. Нефинитни глаголски облици – инфинитиви, партиципи, герунд. Инфинитиви циља за показивање везе између чињеница и идеја у писању и говорењу. Принципи груписања нових речи у скупове тема ради њиховог лакшег меморисања. Алгоритам преноса информације из текста у дијаграм. Формална правила за усмене презентације.
Садржај практичне наставе Пренос информације из писаног текста у дијаграм. Прављење усмене презентације на стручну тему у вези са електротехником. Идентификовање и описивање неке компоненте или инструмента. Употреба узрочно-последичних структура да би се описао узрочно-последични ланац неких појава у електротехници. Усмена размена информација из бележака. Прављење усмене презентације.
Литература
1Sinclair, J. (2004) Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
2Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
3Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
4Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
5Esteras, S. R. and E. M. Fabre (2007): Professional English in Use - For Computers and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Методе критичког размишљања, активне методе, методе развијања вештина размишљања вишег реда. Методе „учионице брзог покрета“. Методе хуманистичке психологије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 40
Практична настава Усмени испит 30
Пројекти 10
Колоквијуми
Семинари 0