Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Алгоритми и структуре података
Акроним ИР2АСП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Мишић
доц. др Ђорђе Ђурђевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са логичком организацијом и меморијском репрезентацијом линеарних и нелинеарих структура података, основним операцијама и типичним применама ових структура. Упознавање са алгоритмима и одговарајућим структурама података које се користе за претраживање и сортирање, као и њиховом практичном имплементацијом у програмским језицима.
Исход предмета Овај предмет треба студента да оспособи за програмску имплементацију линеарних и нелинераних структура, као и алгоритама за рад са њима у типичним применама. Поред тога, предмет треба студента да оспособи за практичну имплементацију алгоритама претраживања и сортирања у програмским језицима и решавање практичних проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Линеарне структуре. Низови. Листе. Стекови. Редови.
Нелинеарне структуре. Бинарна стабла. Графови, представљање и алгоритми.
Претраживање. Основни методи и побољшања. Стабла и м-арног бинарног претраживања , АВЛ стабла, стабла Б, Б*, и Б+ стабла,
Хеширање. Хеш функције и решавање колизија, спољашње хеширање.
Сортирање - методи уметања, селекције, замене и спајања.
Садржај практичне наставе Исто као теоријска
Литература
1Алгоритми и структуре података, Мило Томашевић, Академска мисао, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе са презентацијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0