Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Архитектура рачунара
Акроним ИР2АР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Захарије Радивојевић
ас. Катарина Миленковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Катарина Миленковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Основи рачунарске технике 2
Циљ предмета Упознавање са концептима CISC и RISC архитектуре, и структуром магистрале, улазно/излазног система и система дискова.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру и функционисање процесора SICS и RISC, магистрале, улазно/излазног система и система дискова; користе литературу ради даљег изучавања ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Архитектура. CISC и RISC. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Магистрала. Арбитрација. Магистрале са атомским и подељеним циклусима. Више магистрала. Улаз/излаз. Периферије и контролери периферија. Програмирање. Опслуживање прекида – полирање и векторисање. Системи за складиштење података. Дискови и контролери дискова. Интерфејси.
Садржај практичне наставе Архитектура. CISC и RISC. Програмски модел. Типови података. Формати инструкција. Начини адресирања. Скуп инструкција. Прекид. Магистрала. Арбитрација. Магистрале са атомским и подељеним циклусима. Више магистрала. Улаз/излаз. Периферије и контролери периферија. Програмирање. Опслуживање прекида – полирање и векторисање. Системи за складиштење података. Дискови и контролери дискова. Интерфејси.
Литература
1Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
2Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević et al., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
3Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
4W. Stallings, Computer Organization And Architecture: Designing For Performance, Prentice Hall, 2006
5A. Tanenbaum, Arhitektura i organizacija računara, Mikro knjiga, 2007, A. Tanenbaum, T. Austin, Structured Computer Organization, Prentice Hall, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0