Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Простирање оптичких таласа у комплексним срединама
Акроним ДС2ПОТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Цветић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Електромагнетика или Простирање оптичких таласа
Циљ предмета Упознавање студената са принципима простирања оптичких таласа у комплексним срединама. Оспособљавање студената да самостално дефинишу проблем и примене неки од савремених пакета програма (MatLab, Maple, MatCad, Mathematica) за нумеричку симулацију простирања оптичких таласа.
Исход предмета Решавање различитих проблема из простирања таласа у комплексним срединама. Јасно уочавање физике проблема и коришћење одговарајућег алгоритма и нумеричког пакета ѕа решавање проблема. Примена резултата у пракси.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Феномени кохерентне транзиције при простирању. Инверзни метод расејања,. Само-индукована транспарентност. Простирање кохерентног импулса. Оптички солитони у фиберу. Параметријска интеракција оптичких таласа. Спора, брза, заустављена, ускладиштена и регенерисана светлост, лево оријентисана светлост, метаматеријали
Садржај практичне наставе Нема
Литература
1Nonlinear Optica Waves, Maimistov, Basharov, Kluwe academic publishers, 1999
2Nonlinear fiber optics, G.P Agrawal, Academic press, Inc., 1995.
3Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light, Milonni, IoP, 2005
4Optics, E. Hecht, Addison Wesley, 4th Ed., 2002.
5Principles of optics, Max Born, Emil Wolf, 7th edition, Cambridge university press, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 40
Семинари 0