Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптоелектронске мерне методе
Акроним ДС2ОММ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Радуновић
проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Стицање знања и увођење у научноистраживачки рад из области оптоелектронских мерних метода. Савладавање метода које за мерење особина средине, користе утицај те средине на промену таласне природе светлости. Посебно пружа се могућност за наставак истраживања у примени нових оптоелектронских метода, намењених савременим индустријским мерењима и контроли квалитета.
Исход предмета Студент треба да буде оспособлјен да предложи и пројектује индустриски мерни систем или систем за контролу квалитета заснован на модулацији светлости.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Оптичке особине материјала. Оптичке особине атмосфере. Вођени оптички таласи. Индуковани оптички ефекти. Нелинеарни ефекти. Шум, сметње и утицај околине на мерење. Оптичке методе за мерење брзо променљивих физичких величина. Оптичке методе у случају високoнапонског окружења. Карактеризација површина помоћу алгоритама за обраду слике, у инфрацрвеном и видљивом делу спектра.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1J.Wilson, J.Hawkes: Optoelectronics an introduction, Prentice Hall, 1998.
2K.Booth and S.Hill: The Essence of Optoelectronics, Prentice Hall, 1998.
3C.Davis: Laser and Electro-Optics, University Press, 1996.
4Philip C. D. Hobbs: Building Electro-Optical Systems: Making it All Work, John Wiley & Sons Inc., 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 40