Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптимизација и инжењеринг наноструктурних параметара
Акроним ДС2ОИН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелена Радовановић
проф. др Витомир Милановић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са најсавременијим методама за оптимизацију електронских и оптичких особина квантних полупроводничких наноструктура, и њиховом применом код дизајнирања конкретних направа (квантни каскадни ласери, фотодетектори, спински филтри и сл.).
Исход предмета Од студената се очекује да кроз израду пројекта имплементирају неке од метода за оптимизацију квантних наноструктура (суперсиметрична квантномеханичка теорија, генетски алгоритам, теорија оптималне контроле и др.) у зависности од природе посматраног проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Суперсиметрична трансформација. Методе за глобалну оптимизацију (варијациони рачун, алгоритам за симулирано одгревање, генетски алгоритам) и примене код квантних каскадних и оптички пумпаних ласера, фотодетектора, за генерацију виших хармоника, за дизајнирање таласовода и спинских филтера. Теорија инверзног спектра. Метода трансформације координата. Дигитализација наноструктурног профила.
Садржај практичне наставе израда пројеката и оформљење истраживачких радова
Литература
1 F. Cooper, A. Khare, U. Sukhatme: Supersymmetry in Quantum Mechanics, World Scientific Publishing, 2001
2S. Flugge “Practical Quantum Mechanics” Springer, 1999
3 J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
4P. Harrison,"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
5A. Yariv, Quantum electronics, Wiley, New York, 1989
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања, израда пројеката, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0