Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање полупроводничких ласера
Акроним ДС2МПЛ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним типовима и моделима савремених полупроводничких ласера, као и техникама за анализу и пројектовање појачања, повратне спреге, статичког и динамичког одзива ласера. Циљ предмета је да студенти стекну фундаментална знања из модерних метода за моделовање и симулацију полупроводничких ласера.
Исход предмета Оспособљеност студената да самостално или у тиму раде на развоју нових, комплекснијих и напреднијих модела полупроводничких ласера, кватно-механичких и оптичких процеса релевантних за њихово функционисање, нумеричких метода и техника намењених за софтверску имплементацију ових модела и симулацију рада ласера у статичким и динамичким режимима рада.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Феноменолошко разматрање ласерских диода. Огледала и резонатори. Модели појачања у балку и квантно-конфинираним структурама, модели спонтане и стимулисане емисије. Прорачун зонске структуре активне области ласeра (kp метода) и транспорта носилаца. Моделовање планарних таласовода, фактора конфинирања, динамичких процеса у ласерима. Модулација ласера. Модели ДФБ, ДБР и подесивих ласера.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1L.A. Coldren, S. Corzine, M. Mašanović : “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits", John-Wiley & Sons, Inc., 2012
2Shun Lien Chuang: "Physics of Optoelectronic Devices", Wiley-Interscience, 1995.
3Pallab Bhattacharaya: ”Semiconductor Optoelectronic Devices”, Prentice Hall, 1997.
4Takahiro Numai: „Fundamentals of Semiconductor Lasers“, Springer-Verlag New York, Inc., 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30