Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Квантна оптика
Акроним ДС2КО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Тадић
доц. др Владимир Арсоски
др Бранислав Јеленковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да упозна студенте са квантномеханичким моделима светлости и њених интеракција са атомима.
Исход предмета Очекује се да студенти овладају теоријским моделима и експерименталним техникама за истраживање квантнооптичких ефеката (стиснута стања светлости, ласери без инверзије...). Очекује се упознавање атомске оптике и експерименталних техника za поларизацију, хлађење и траповање атома.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Матрица и оператор густине. Секундарно квантовање. Квантовање електромагнетског поља. Фотон. Стиснута светлост. Вакуумске флуктуације. Фотонска детекција и корелационе функције. Квантна теорија кохеренције. Kвантна теорија интеракције светлости и атома са два нивоа. Kвантна теорија ласера. Kооперативно атомско зрачење. Aтомска оптика.
Садржај практичне наставе У складу са афинитетом студента и доступности лабораторије, могућe је организовати практични рад.
Литература
1M. Fox, "Quantum Optics: An Introduction", Oxford University Press, 2006.
2R. Loudon, "The quantum theory of light", Oxford University Press, 2000.
3 M. O. Scully and M. S. Zubairy, "Quantum optics", Cambridge University Press, 1997.
4D. F. Walls and G. J. Milburn, "Quantum optics", Springer, 1995.
5P. Meystre and M. Sargent III, "Elements of quantum optics", Springer, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0