Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фуријеова оптика
Акроним ДС2ФО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника и фотоника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) др Јован Елазар
проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са појмом просторних фреквенција и применама алата Фуријеове анализе на анализу и синтезу оптичких система за формирање слике.
Исход предмета Студенти би требало да буду у стању да примењују Фуријеову анализу на анализу формирања слике појединачног сочива, да пројектују просторне филтре, да врше синтазу сложенијих оптичких система према задатим спецификацијама, да разумеју начин рада холографских меморија и улогу холографских елемената у оптичким фиберима у обликовању и процесирању оптичких импулса.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Анализа дводимензионих сигнала и система, скаларна теорија дифракције, трансформација фазе у танком сочиву, особине сочива да врши Фуријеову трансформацију, формирање слике, анализа комплексних кохерентних оптичких система, фреквентна анализа система за формирање слике, модулација таласног фронта, холографија, аналогна обрада оптичких информација, Фуријеова оптика у оптичким комуникацијама.
Садржај практичне наставе
Литература
1Introduction to Fourier Optics, Joseph Goodman, Roberts and Company Publishers; 3rd edition (December 10, 2004)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања, консултације, демонстрације, експериментална и теоријска истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0